Home

Amplituda napětí

PPT - Měření kmitočtu PowerPoint Presentation, free

Elektrické napětí - Wikipedi

 1. Elektrické napětí (zkratka U), je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny.Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, to jest práce, potřebná k přenesení.
 2. a) Amplituda napětí je jeho maximální hodnota, tedy U m = 325 V; perioda je nejmenší čas, za který se časový průběh začne opakovat, tedy T = 0,02 s; mezi periodou a frekvencí platí vztah f = 1/T = 50 Hz. b) Napětí má harmonický sinusový průběh, tedy u(t) = U m sin(w t) = U m sin(2p ft) = 325sin(100p t) V
 3. imálním napětím. Poznámka 1 k heslu Vyjadřuje se v megapascalech. 2.1005 stress amplitude. alternating stress equal to half the algebraic difference between the maximum and

kde u je okamžitá hodnota napětí, Um amplituda napětí, w = 2 × p × f úhlová frekvence. Střídavé napětí lze získat indukcí při otáčivém pohybu cívky v magnetickém poli (alternátory v elektrárnách - frekvence 50 Hz). Harmonická střídavá napětí vyšších frekvencí získáváme v elektronických oscilátorech amplituda. Frekvence je počet period (kmitů) za jednu sekundu. Jednotkou Napětí mění svoji hodnotu mezi 325 V a -325 V. Platí tedy, že U m = 325 V. Jedna změna - perioda trvá 20 ms = 0,02 s, tzn. že síťové napětí má frekvenci 50 Hz

Zápisy do sešitu - 11

1) Amplituda střídavého napětí je 100 V. Jaká je jeho efektivní hodnota? 2) Ampérmetr je zapojen do obvodu se střídavým proudem. Ukazuje hodnotu 10 A. Urči jeho efektivní a maximální hodnotu. 3) Na obrázku je časový průběh střídavého napětí s nejvyšší hodnotou Um = 50 V mez únavy - největší amplituda napětí, kterou materiál při periodicky se měnícím zatížení vydrží bez poruchy po nekonečný počet zatěžovacích cyklů. V praxi se mez únavy zjišťuje pro vysoký smluvně stanovený počet (například 10 mil Kategorie: Elektrotechnika Téma: Výpočet předřadného odporu Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Střídavé napětí (a analogicky s.. Pro naši cívku pak bude platit, že mag. indukční tok se mění nejrychleji, když je nulový (pro a = p /2 rad nebo 3 p /2 rad) a nejpomaleji, když je největší (a = 0 rad nebo p rad). {je možné použít pro míru změny derivace funkce, kdy lze postupovat stejně jako u výpočtu tečny ke grafu funkce → k je míra změny v daném bodě} Indukované napětí se mění harmonicky.

Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje (SŠ+) Cívka v obvodu se střídavým napětím (SŠ+) Cívka v obvodech s různými druhy napětí (SŠ) Napěťový přenos CR obvodu (SŠ+) RLC obvod s nastavitelnou kapacitou kondenzátoru (SŠ+) Řešení složitějších obvodů střídavého proudu (10 Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova vibrato, tremolo, izoamplituda, interferenc amplituda napětí, (a. střídavé napětí, které se rovná polovině algebraického rozdílu mezi maximálním a minimálním napětím: vyjadřuje se v megapascalech (MPa) 23 stress amplitude, (a. stress amplitude, (a. alternating stress equal to half the algebraic difference between the maximum and minimum stresses 1) Střídavé napětí o frekvenci 50 Hz má amplitudu 200 V. Určete okamžité hodnoty napětí za dobu 2,5 ms, 4 ms, 5 ms a 14 ms. Předpokládejte, že v čase t = 0 s je okamžité napětí u = 0 V. (140 V, 190 V, 200 V, -190 V Amplituda zdroje střídavého napětí v obvodu : U m = 100 V : Frekvence zdroje střídavého napětí : f = 50 Hz: Odpor rezistoru: R = 90 Ω : Indukčnost cívky: L = 1,3 H : Kapacita kondenzátoru: C = 10 μF : Počáteční fáze proudu: φ 0i =

⇒⇒⇒⇒ amplituda a st řední nap ětí obecného cyklu ⇒⇒⇒⇒amplituda soum ěrného cyklu, p ři kterém dojde k porušení po stejném po čtu cykl ů, jako v p řípad ě s amplitudou σa a st ředním nap ětím σm ⇒⇒⇒⇒mez pevnosti Vliv st ředního nap ětí na únavovou životnost Křivka únavového život Obvody se střídavým proudem Obvod s rezistorem. Mějme elektrický obvod skládající se ze zdroje střídavého napětí (harmonického průběhu) a rezistoru s odporem R (obr. 1). Obvodem prochází střídavý proud, jehož časový průběh je stejný jako časový průběh napětí zdroje (které je rovno napětí na rezistoru) a jehož amplituda je I 0 = U 0 /R, kde U 0 je amplituda.

ČSN EN ISO 472 - amplituda napětí - nlfnorm

samozřejmě i odpor proti deformaci. Projeví se i na závislosti amplituda napětí - amplituda plastické deformace, která při cyklickém zatěžování vytváří hysterezní smyčku. Je měněn tvar i plocha smyčky. Údaje, které definují hysterezní smyčk výsledná amplituda napětí: celý obvod jako celek charakterizuje impedance Z: a jednotka je ohm; fázový rozdíl napětí a proudu najdeme ve fázovém diagramu , část obvod, kde nedochází k přeměně elektrické energie na teplo, ale jen v magnetické pole, charakterizuje reaktance X: A mimochodem, všechna napětí vn i vvn jsou udávány jako združená napětí. To proto, že vinutí snižujících trafáků jsou zapojeny výhradnbě do trojuhelníku, kde pojem fázové napětí ztrácí smysl. Prakticky tedy napětí fázových lana vůči zemi jsou ve váše uvedeném poměru nižší. Doufám, že toto vysvětlení je. V telekomunikaci, amplituda je velikost z impulsů parametru, jako je například napětí úrovně, aktuální úroveň, intenzity pole, nebo elektrické úrovni. Amplituda pulzu se měří s ohledem na specifikovanou referenci, a proto by měla být modifikována kvalifikátory, jako je průměr, okamžitý, špičkový nebo kvadratický. amplituda napětí σ a,ekv σ mezní ekvivalentní amplituda napětí σ C > ? základní mez únavy σ CMSE > ? mez únavy při nenulové střední hodnotě napětí σ f > ? skutečné lomové napětí σ F > ? fiktivní napětí σ f' > ? koeficient únavové pevnosti σ m > ? střední hodnota napětí σ max > ? maximální (horní) napětí

Video: Střídavý proud - Sweb

3. Střídavý proud kmitu. 2) fyzikální jednotkou periody je sekunda → • Frekvence (kmitočet) 1) udává počet kmitů za sekundu, 2) fyzikální jednotkou frekvence je hertz → • vztahy mezi frekvencí a periodou: • Alternátor - stroj, který vyrábí střídavý proud na základě elektromagnetické indukce (elektrárny, automobily, jízdní kola) Smysl vinutí vyznačený tečkami je volen tak, aby napětí v bodě 2 a v bodě 3 měla navzájem opačnou fázi a byla tedy při zapojení SE splněna fázová podmínka oscilací. Činitel zpětné vazby b Pro přenos zesilovače plat Závislost mezi amplitudou napětí a životností součástí je znázorněna Wőhlerovou křivkou. V technické praxi se zpravidla Wőhlerova křivka znázorňuje v semilogaritmických souřadnicích, přičemž na osu pořadnic se vynáší amplituda napětí a na osu úseček cykly v logaritmických souřadnicích (obr. 7)

Frekvence napájecího napětí - Delta

Hodnoty mezí pevnosti, kluzu, únavy a dovolených napětí

Střídavý proud, střídavé napětí - YouTub

Na výstupu generátoru jest napětí u = U sin(ωt + φ) které je funkcí času t. U je amplituda výstupního napětí, ω = 2πf (f je frekvence nastavená na generátoru) se nazývá úhlová frekvence a φ je fázový posuv mezi napětím a proudem generátoru. Průběh proudu je také harmonický a je vyjádřen časovou funkcí i = I. Ahoj, chci se zeptat na výpočet střední a efektivní hodnoty napětí a proudu se sinusovým průběhem. Pokud si dobře vzpomínám, tak střední hodnota je tak, jejíž chemické účinky budou stejné jako chem. účinky stejnosměrného napětí a proudu téže hodnoty. Tedy když vezmu jednu půlvlnu toho napětí nebo proudu sinusového signálu a graficky její plochu rozprostřu.

Závěrné napětí diody v jednocestném usměrňovači pro čistě odporovou zátěž tedy musí být větší, než amplituda U o. Všimněme si ještě, že napětí na zátěži bude vždy o jeden úbytek napětí na diodě nižší, než na transformátoru; tento fakt nehraje roli při usměrňování vyšších napětí (úbytek na. Ve třetím úseku, asi při ≥2×106cyklů, je zřejmé, že se amplituda napětí nemění. To znamená, že při této amplitudě vydrží materiál neomezeně dlouho. Hovoříme o mezi únavy materiálu. Mez únavy - jako největší napětí, které nevede k 7lomu ani po překonání smluvní hranice 10 cyklů

PPT - Měření elektrického napětí PowerPoint Presentation

Elekromagnetická indukc

Okamžitá hodnota střídavého napětí u je vyjádřena vztahem. v němž U m je amplituda střídavého napětí a ω je úhlová frekvence. Podobně jako při mechanickém kmitání měříme i při střídavém napětí a střídavém proudu okamžitou hodnotu, amplitudu, periodu T a frekvenci f střídavého napětí, popř. proudu. Pro. Amplitudy proudu a napětí určíme z přibližných vztahů U m = 1,4 U a I m = 1,4 I Naměříme-li například střídavým voltmetrem v zásuvce napětí 230 V, je amplituda napětí v síti asi 324 V. Okamžitá hodnota síťového napětí se periodicky mění v intervalu - 324 V u . 324 Pulsující nebo nesymetricky střídavé napětí • Dána amplituda a • Střední napětí m >0 • Mez únavy v kritickém místě C,V A R e m A m M a P (2) (1) R e M M´ (3) Čára (1) (2) a m k k Pro mezní bod M platí Bezpečnost na trvalou pevnost při asymetrickém zatěžování Mezní bod: M, resp. M Amplituda napětí [MPa] K f,N N 1 K f 1. N E E B N N N log log Heywood (E, B - regresní parametry) Aproximace S-N křivek vzorků pro různou vrubovitost a gradient 39. Tvorba syntetických únavových křivek pro obecnou vrubovitost a gradient materiál ocel 300M , Rm=2000 MP Amplituda napětí, při které již nedochází k lomu ani při vysokém počtu cyklů, se nazývá mez únavy a značí se σ c. Křivka b na obrázku 1 nemá asymptotickou část a klesá s rostoucím počtem cyklů, takže k porušení dochází při konečném počtu cyklů pro všechny hodnoty amplitud napětí

Amplituda •nejvyšší okamžitá hodnota Efektivní napětí •napětí, které by měl stejnosměrný zdroj se stejnými tepelnými účinky •označení: Uef Uef = 0,7 . Umax VII 20­20:51 Příklady: 1/ Načrtni časový průběh střídavého napětí: T = 20 ms Umax = 330 V Vypočítej frekvenci a efektivní napětí. VII 20­20:53 T. střídavý proud procházející cívkou vytváří měnící se magnetické pole v cívce v cívce se indukuje napětí, které podle Lenzova zákona má opačnou polaritu než napětí zdroje jestliže pro okamžitou hodnotu střídavého proudu i platí

Střídavý proud - Elektrotechnika 1

Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje — Sbírka úlo

Amplituda a Elektrické napětí · Vidět víc » Fáze (vlna) Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku Amplituda střídavého napětí na zdroji Um = 25 V Frekvence zdroje f = 50 Hz Zapojení rezistoru, cívky a kondenzátoru je sériové. Veličiny, které chceme získat: Amplituda proudu v obvodu Im = ? (A) Fázový rozdíl mezi napětím a proudem v obvodu φ = ? (°) Rozbor úlohy Postup řešení této úlohy: Vyjádříme si velikost. Amplituda indukovaného elemotor. napětí u dvou cívek. Zdravím, mam zadaný tento problém Jsou dány 2 cívky: Cívka 1 má poloměr R1, počet závitů N1a délku L1. Cívka 2 má poloměr R2, počet závitů N2a délku L2. Obě cívky jsou navinuty okolo společného feromagnetického jádra, takže oběma cívkami protéká stejný. Je to těžké a plné měděného vinutí váží to tak 20 kilo a bylo to v garáži když jsem ji koupil . Je to takzvaný variac a dá se tím měnit amplituda střídavého napětí. nechci to vyhodit třeba někdo ví a využije jinak vyhodím. kouknete i na mé další inzeráty stačí kliknout na jméno Josef Efektivní hodnota tedy odpovídá síti, ale amplituda se značně liší. Problém může nastat hlavně u spotřebičů s usměrňovačem, kde usměrněné napětí bude o cca 30% menší než při napájení ze sítě. Sinusové měniče jsou velmi komplikované

Obvod střídavého proudu s indukčRozhlasový příjem

13. Jak velké je fázové napětí v třífázové soustavě při spojení do hvězdy, je-li 14. Jednofázový elektromotor připojený na napětí 220 V má účinnost 80 % a odebírá 15. Vypočítejte jmenovité otáčky asynchronního elektromotoru, jehož synchronní 16 amplituda signalu, amplituda ekg, amplituda kmitu, amplituda proudu vzorec, amplituda střídavého napětí, amplituda a maximální výchylka, amplituda zvuku, amplituda vzorec, amplituda světla, amplituda výchylk pokud amplituda napětí ve vzdálenosti 0/2pod povrchem je rovna mezi únavy. Liniová varianta metody kritické vzdálenosti: Těleso je na mezi únavy, pokud průměrná amplituda napětí ve vzdálenosti 20 pod povrchem je rovna mezi únavy

amplituda - ABZ.cz: slovník cizích slo

Dopřejte si domácí masáž skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Dopřejte si domácí masáž. Široká nabídka značek BEURER, BeautyRelax, Medisana a dalších Konstrukce vyžadující redukci hmotnosti (nebo snížení tloušťky):Se snižující se tloušťkou při zachování konstantní meze kluzu se zvyšuje amplituda napětí a snižuje se dynamický modul a vlastní kmitočet. Při 10% až 20% snížení tloušťky a 50% zvýšení meze kluzu je snížení průřezového modulu kompenzováno. Vzhledem k tomu, že amplituda napětí je úměrná v maxa čas průletu je úměrný v−1, je úbytek energie úměrný v max. Podrobný výpočet využívající vztahu (4) ukazuje, že ∆E= Kv max, kde K = 45π 512 N2µ2 0 m 2 (R+R c)a3. (13) V analogii s rovnicí (10) můžeme psát dE dt ≈ − ∆E T/2 = − 2K T v max = − 2K T r 2E.

její amplituda je ω-krát větší • Zrychlení je úměrné výchylce, ale je s ní v protifázi = má opačný směr= předcházíse (nebo opožďuje) o polovinu periody. To odpovídá charakteru návratové síly. Jeho amplituda je ω2-krát větš Amplituda napětí je . UU. m = =2 ef =⋅=2 230 V 325 V . Obecně je efektivní napětí definováno tak, že stejnosměrné napětí této hodnoty dává na rezistoru stejný výkon, jako je střední výkon . P. střídavého napětí. Musí tedy být . 2 2 0. ef. 1 T. U Ut P dt R TR = =⌠ ⌡. Odtud dostáváme obecný vztah pro efektivní.

Effective voltage of a supply of alternating current equals a voltage of a supply of direct current with identical heat effects

ČSN EN ISO 472 (zruš

Masážní přístroje na nohy skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Masážní přístroje na nohy. Široká nabídka značek BEURER, Medisana, HoMedics a dalších kde M0, MS je amplituda napětí u prvního, respektive stabilizovaného cyklu a M je amplituda napětí v N-tém zátěžném cyklu.Konstantu R lze stanovit srovnáním relace pro monotónní zatěžování, která je u modelu definována ( ) 3 ( ) 2 ( ) 2 1 1 1 1 p 1 2 p 1 b p a e C p R e C e C k (11) s experimentálně zjištěnou závislostí (tahovou křivkou) Ne jednou se ve filmu stalo, že auto spolu s cestujícími spadlo do vody. Vypočítejte, jakým momentem sil by musel řidič tlačit na dveře, aby je otevřel na dně jezera, když je jejich spodní rám $8,0 \mathrm{m}$ pod hladinou 1. Okamžité hodnoty napětí pro dané časy jsou 100 V, 0 V, -100 V a 0 V. 2. Uvedené okamžité hodnoty napětí budou dosaženy v časech 0,000 32 s a 0,000 7 s. 3. Amplituda střídavého napětí je 325 V. 4. Okamžité hodnoty napětí pro uvedené časy jsou 140 V, 190 V a 200 V. 5. Rovnice pro okamžitou hodnotu proudu je i = 3 sin. Když se amplituda kmitů zvětší, usměrněním o mřížku se nabije kondenzátor C3 a elektronka se přivře, zisk se sníží a amplituda klesne. Je to jednoduchá regulace amplitudy. V okamžiku vrcholu vlny, kdy je na mřížce kladné napětí, elektronka se sice maximálně otevře, ale nedokáže dát do anody příliš silný impuls.

Jednoduché úlohy - FYZIKA 00

části projektu jsme pozorovali závislost frekvence na napětí v paralelním LC obvodu. Nakonec jsme do grafů zakreslili rezonanční křivky. = A⋅sin(ωt+ ϕ), kde konstantu A nazýváme amplituda, konstantu φ fáze a ω úhlová frekvence. Vzhledem k tomu, že funkce sin je periodická vrátí s Amplituda sig. 1 a 2: 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 ohm) Amplituda sig. 3: 0,2 ÷ 0,8 V (Zo = 120 ohm) Amplituda je chápána jako diference mezi sig+ a sig- jednotlivých signálů: Maximální frekvence: 180 kHz/-3 db: Napájecí napětí: 5 V ± 5 %: Proudová spotřeba < 70 mA max. Maximální délka kabelu: 150 harmonický průběh napětí = 2 += + ( ) - okamžitá hodnota, funkční hodnota podle času - maximální hodnota (amplituda) =2/ =2 - úhlová frekvence [rad/s] ( +) - fáze (fázový úhel) - počáteční fáze - časový posun fáze =− Amplituda napětí, maximální okamžitá hodnota periodicky proměnného napětí..

PPT - Obvody střídavého proudu PowerPoint Presentation

Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu

Jako přepětí se označuje takové elektrické napětí, u kterého dosáhne amplituda vyšší hodnoty než je u povoleného provozního napětí. Vyskytuje se zde tolerance amplitudy ±5% nebo ±10%. Pokud je amplituda napětí ve vymezeném pásmu, pak se hovoří o nadpětí či podpětí, nikoliv přepětí Amplituda napětí na R a je omezena tím, že anoda nesmí být nikdy negativní (amplituda bude tedy U a0). Výstupní výkon je P o =I amax U a0 /2 , volíme-li R a =U a0 /I amax . Podrobnějším rozborem můžeme zjistit, že při dané anodové ztrátě elektronky nesmí být odpor R a menší než 0,102U a0 2 /P a rezonance - jev kdy frekvence vnějšího zdroje je rovna frekvenci vlastního kmitání -> amplituda napětí je největší; Vznik elektromagnetického vlnění Vysokofrekvenční zdroj. pokud máme zdroj o vysoké frekvenci, napětí nebude záviset jen na čase, ale na vzdálenosti od zdroje- vlnová délk Zatížení šroubu - amplituda F a = ± 0,5 . ΔF 1 -- střední hodnota síly F m = F v + F a napětí ve šroubu amplituda a střední σ a,m = F a,m / A 1 bezpečnost pro normálné napětí kσ = ( σ U - σ v) / ( σ m + σ a - σ v) kσ = OU OA bezpečnost pro smykové napětí kτ = t k 3/ t t = 5 . M k / d j celková bezpečnost.

Obvody se střídavým proudem - Gymnázium Jana Nerud

amplituda, špičková hodnota proudu: ampér: A: J: hustota elektrického proudu: ampér na metr čtvereční: A·m -2: U U w U bL U bC u û, U max: elektrické napětí napětí na rezistanci (činné) induktivní napětí (jalové, reaktanční) kapacitní napětí (jalové, reaktanční) okamžitá hodnota napětí amplituda, špičková. Xc = Z = 1 / (2*PI*f*C). kde U a I je amplituda sínusového napětí - čím vyšší frekvence -> tím menší impedance -> na kapacitoru lze pohlížet jako na frekvenčně závislé rezistory - na ideálním kapacitoru nedochází k tepelným ztrátá hodnota napětí periodicky mění po každé padesátině sekundy. Má tedy frekvenci 50 Hz. Tuto Největší okamžitá výchylka je amplituda výchylky ym nebo zkráceně jen amplituda. Z časového diagramu je patrné, že se okamžitá výchylka mění s časem podle funkce sinus. Kmitav

Obvody se střídavým proudem

Střídavý proud - Fyzika - Maturitní otázk

amplituda harmonického napětí, dostaneme na výstupu opět napětí obdélníko- vého průběhu, ale časové intervaly s kladnou a zápornou saturací jsou různé. Otázka 3.1 Jaký je poměr referenčního napětí a amplitudy harmonickéh (amplituda proudu, popř. napětí dosahuje maximální hodnoty). V okamžiku, kdy je veškerá energie soustředěná v kondenzátoru (je plně nabit), je možné její velikost určit ze vztahu 2) Změříme amplitudu napětí U na kondenzátoru (například pomocí osciloskopu). 3) Změříme amplitudu proudu I protékajícího cívkou (osciloskopem měříme úbytek napětí na malém odporu zařazeném v sérii s cívkou). 4) Protože amplituda energie WL cívky se rovná amplitudě energie WC obsažené v kondenzátoru, můžeme.

Co je to sdružené napětí? - Elektrika

Komentář: Na oscilogramu je vyznačeno porovnání amplitud (rozsahu napětí) snímače klikové hřídele u běžných značek poz. 1 (zuby v pravidelných rozestupech - nižší amplituda) a amplitudy u polohové značky poz. 2 (vzniklá díky větší změně magnetického pole vynecháním 2 zubů na impulzním kole snímače - vyšší amplituda) Řešení: Rovnost amplitud napětí stojaté vlny v případě zapojení naprázdno a nakrátko: 2U m cos 2π cos 2π tg 2π x λ x λ x λ = sin = 2U m sin 2π x λ = 1 ⇒ 2π x λ = π 4 2π x λ + kπ x= λ 8 +k λ 2 , k = 0,1.. ZNÁZORNĚNÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ Harmonický střídavý proud (napětí) znázorňujeme sinusoidou. T - perioda = doba jednoho kmitu (doba za níž se opakuje průběh) f - frekvence = počet kmitů za 1 sekundu I m- maximální hodnota střídavého proudu (amplituda) I e- efektivní hodnota střídavého proud orwell. Pro harmonické (sinusové) průběhy platí, že max. hodnota (amplituda) se rovná efektivní hodnotě násobené odmocninou ze 2. Proto v tomto případě bude dosahovat během první půlperiody maximální hodnoty kladné, Um = 230*sqrt 2 = 325,27 V a v následující půlperiodě hodnoty záporné - 325,27 V. Napětí tedy nejprve stoupá z nuly sledujíce funkci sinus k hodnotě.

E29 - Rezonanční křivka

1828 W.A.J. Albert - řetězy těžních věží (cyklické zatěžování) Německo 1839 poprvé se objevuje termín únava v knize o mechanice od J.V. Poncelet - Francie 1850 Augustín Wöhler - únavová životnost Gerber, Goodman - vliv středního napětí 1945 Miner - teorie lineární kumulace poškození (1968 Endo. amplituda b) alternátor c) dynamo d) frekvence. 8. Jaký proud vyrábí dynamo? stejnosměrný b) nevyrábí žádný c) střídavý d) komutátorový. 9. Jak nazýváme hodnotu napětí 235 V ve spotřebitelské síti? maximální b) minimální c) efektivní d) okamžitá. Klíčová slova: střídavé napětí, perioda, frekvence, amplituda, efektivní hodnota Autor: Mgr. Vařáková Růžena Datum: 20.1 .1013 Určeno pro: 9.ročník Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzik 19. Která napětí jsou přivedena do domácnosti? 20. Kdy vznikne zkrat? Uveď příklad. 21. Které stroje jsou připojeny na napětí 400V? 22. Jak pracuje jistič? 23. Jak pracuje pojistka? 24. Nakresli zásuvku a popiš který vodič je kam připojen? 25. Proč země vodí elektrický proud? 26

 • 5 7tt.
 • Cena tetování na zápěstí.
 • Žádost o vydání pitevního protokolu.
 • Dobré rady a nápady do záhrady.
 • Black ops 4 platforms.
 • Yamaha fz8 2013.
 • Zdravé chlupaté knedlíky.
 • Svatební místa zlínský kraj.
 • Plyšové hračky mluvící.
 • Fitness kolín plavecký stadion.
 • Elektrokoloběžka nitro scooters chopper.
 • Ivan hrozny a jeho syn.
 • Sebeúcta význam.
 • Lyra hudební nástroj prodej.
 • Let qs1122.
 • Nejlepší vodní chlazení cpu.
 • Mína elischerová narození.
 • Pozinkovaný plech ferona.
 • Ovesné sušenky toprecepty.
 • Hive mc.
 • Počet dětí ve školce na jednu učitelku.
 • Mandala cz.
 • Horory s duchy.
 • Vlna na plstění černá.
 • Scott eastwood.
 • Gumová prášková barva.
 • Mušelínové pleny 120x120.
 • Zlatnický stůl.
 • Běžecká bezdrátová sluchátka.
 • Světle modrý chalcedon.
 • Elektrostatický iontový motor.
 • Autosedačka maxi cosi cabriofix návod.
 • Dreamgirls cz online.
 • Teplota piva.
 • Bernský salašnický pes stene.
 • Diorama budovy.
 • Elektromagnetický oscilátor.
 • Autosedačka maxi cosi cabriofix návod.
 • Výskyt divokých prasat v čr.
 • Matyáš bernard braun sochy.
 • Těsnění osazovací spáry oken.