Home

Nukleofilní adice alkyny

Alkyny A N Kučerovova reakce (1881) Michail Grigorjevič Kučerov (3.6.1850-26.6.1911) Z acetylenu (ethynu) + H 2 O : kat. H 2 SO 4 a HgSO 4: Vzniklý ethenol se přesmykuje ve svůj tautomer acetaldehyd: Z propynu (dle Markovnikova pravidla) + H 2 O : kat. H 2 SO 4 a HgSO 4 Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Triviálně se alkyny nazývají acetyleny podle nejjednoduššího zástupce acetylenu (ethynu). Názvy alkynů jsou zakončeny na -yn, jejich zbytky mají příponu - ynyl.Obecný vzorec pro alkyny je C n H 2n-2.Trojná vazba je tvořena jednou vazbou σ a dvěma vazbami π

Tento válec pak způsobí obtížnější průběh A E (elektrofilní adice), a proto je nutné použít katalyzátor. Naopak toto rozmístění elektronů vysvětluje proč u alkynů může probíhat A N (adice nukleofilní) a u alkenů nikoliv. Reakce alkynů. Acetylen (CHCH) je schopen reagovat s anorganickými sloučeninami za vzniku solí Alkyny mohou poskytovat takØ nukleo lní adice. Stereochemie adicí Adice nìkterých Łinidel mohou v zÆvislosti na povaze substrÆtu a podmínkÆch reakce probíhat stereospeci cky (nÆsledující rozdìlení není univerzÆlnì platnØ). Syn adice { adice boranø (nÆslednÆ oxidace H 2O 2 probíhÆ s retencí kon- gurace), dihydroxylace. Alkyny. Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Triviálně se alkyny nazývají acetyleny podle nejjednoduššího zástupce acetylenu (ethynu). Názvy alkynů jsou zakončeny na -yn, jejich zbytky mají příponu - ynyl.Obecný vzorec pro alkyny je C n H 2n-2.Trojná vazba je tvořena jednou vazbou ? a dvěma vazbami ? Alkyny (acetyleny) - dříve Alkiny MC vodník, MC hezoun, MC mazel, MC pleška, MC lísal i MC Bůček. Reakční mechanismy alkynů: Adice elektrofilní a nukleofilní (teorie Markovnikovo pravidlo) Adice elektrofilní chlorovodíku na propyn: Adice nukleofilní - Kučerovova syntéza.

Adice nukleofilní - Kučerovova reakc

ALKYNY Cn H 2n-2 nenasycené acyklické uhlovodíky s trojnou vazbou adice (nukleofilní) - vody na ethyn- výroba acetaldehydu (ethanal) - Kučerovova reakce, tautomerie *Konstituční izomery mají stejný souhrnný vzorec, ale liší se způsobem a pořadím, jak jsou atomy vzájemně spojeny tautomery - liší se umístěním násobné. Pro alkyny s dlouhým řetězcem vazeb (více než 5 až 6 atomů uhlíku) se doporučuje použít mezinárodní nomenklaturu IUPAC. Struktura molekuly s trojitou vazbou. Nejčastěji se vyskytující příklad struktury molekuly acetylenového uhlovodíku je prezentován pro etin, jehož strukturu lze vidět v tabulce alkynů OCH > Rejstřík > Mechanismus > Adice na alkeny a alkyny Mechanismus - Adice na alkeny a alkyny. 25 - Bromace propenu; 27 - Propen s bromovodíkem; 28 - Cyklohexen s bromovodíkem; 30 - Bromovodík s cyklohexenem (2) 31 - Bromovodík s propenem (2) 32 - Hydratace methylcyklohexenu; 33 - Methylcyklohexen s diboranem; 34 - Methylcyklohexen s.

Alkyny - Wikipedi

Jde o alkeny a alkyny, chápu, že při adici elektrofilní to vypadá asi tak, že elektrofil(+) atakuje pí-vazby, které jsou vlastně plné elektronů se záporným nábojem, u nukleofilní adice by to tedy mělo být tak, že nukleofil (-) se váže na něco s kladným nábojem Alkyny. Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky s obecným vzorcem CnH2n-2. Obsahují jednu trojnou vazbu v uhlíkatém řetězci. Jejich názvy jsou odvozené od názvů alkanů a mají koncovku -yn. Chemickými a fyzikálními vlastnostmi jsou podobné alkanům a alkenům, ale mají vyšší teploty tání a varu Mezi nejvýznamnější elektrofilní adice patří adice halogenvodíků, halogenů a vody (za přítomnosti minerální kyseliny). Po stereochemické stránce patří elektrofilní adice mezi takzvané trans adice , tedy reakce, při kterých obě adující částice přistupují k dvojné vazbě z opačných stran

1. Napište libovolný příklad nukleofilní adice. 2. Uveďte příklad tautomerizace libovolné nitrososloučeniny. 3. Na libovolném cyklickém uhlovodíku uveďte příklad 1,4-adice. 4. Napište libovolnou reakci, která je příkladem syn-eliminace. 5. Napište strukturní vzorec libovolného enaminu. 6 adice nukleofilní alkynů způsobena nahuštěním elektronů do prostoru mezi uhlíkové atomy, z druhé strany částečně odkryté reakce alkynu se sodíke Alkyny ­ Nenasycené Adice HCl na ethyn. 2) A N ­ 1. Se váže nukleofilní částice. 3) A

Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky (alkeny a alkyny).Druhým reaktantem, jak vyplývá z mechanismu, je sloučenina, která dokáže disociovat na kladnou a zápornou. Další reakcí arenů, kterou lze s areny provádět je AR, tedy radikálová adice. Jelikož u nich dochází k přerušení aromatického jádra, je nutné je katalyzovat. První, poměrně často využívanou, reakcí arenů je hydrogenace, která se katalyzuje Raneyovým niklem při teplotě 200°C a tlaku 1MPa. Produktem reakce je cyklohexan C2H2 C2H2Cl2 Cl2 + + AlCl3 CH ≡ CH + Cl2 C2H2Cl2 AlCl3 Typickou reakcí alkynů je adice - navázání činidla na substrát za snížení násobnosti vazby v substrátu: Reakce alkynů Reakce alkynů Adiční reakce alkynů může být elektrofilní, nukleofilní i radikálová Elektrofilní adice probíhají obtížněji u alkynů, než u. Adice na alkeny Adice na alkyny. Příprava halogenderivátů z alkoholů Záporně nabité ionty jsou více nukleofilní, neboli lepší donory elektronů než odpovídající neutrální molekuly. 2. Nukleofilita prvků stoupá s klesajícím místem ve skupině periodické tabulky 16. Alkyny, areny Alkyny = acetylény - nenasycené uhlovodíky obsahující jednu trojnou vazbu Alkyny -yn CnH2n-2 Vlastnosti - vlastnosti podobné alkenům (možnost adice) + mají podstatně kyselejší vodík - teploty varu jsou vyšší než u příslušných alkanů a alkenů - alkyny mají stejný homologický vzorec s alkadieny jsou s nimi izomerní − Rozpustnější v.

hlavním reakčním centrem je trojná vazba ( typická reakce je adice vysoká polarita vazby Csp-H způsobuje kyselý charakter atomu vodíku a umožňuje substituci vodíkového atomy elektrofilní činidlem 1. Adiční reakce a) hydrogenhalogenace (elektrofilní) b) hydratace (nukleofilní) c) vzájemné adice 2. Substituce (SE) Význam Adice radikálová A. R • Je jediným nepolárním mechanismem adice • Hlavními typy jsou elektrofilní a nukleofilní adice, radikálová se ale také uplatňuje v řadě případů, např. při reakci ethylenu (ethenu) s chlorem • (zdroj obrázku: www.wikipedia.org ALKYNY. CHARAKTERISTIKA § Nenasycené uhlovodíky, které obsahují jednu trojnou vazbu, která se skládá z jedné vyzby sigma a dvou vazeb pí § ADICE-nejčastěji nukleofilní. o Adice vody je průmyslově významná, slouží k výrobě acetaldehydu. HC ≡ CH + H 2 O →. 1.1. Adice halogenvodíků. 1.2. Adice halogenů. Reakce s bromovou vodou se využívá k důkazu násobné vazby, obdobně jako u alkenů. Reakce probíhá jako trans-adice (anti-adice) z důvodu prostorového uspořádání molekuly. 2. Nukleofilní adice. 2.1. Kučerova syntéza = adice vody na acetylen

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky - MojeChemi

Alkyny prezentace.ppt: Prezentace: Prezentace Microsoft Powerpoint: 671,23 kB: Komentáře . 1. autor: Miroslav Melichar vloženo: 19. 08. 2010, 18:45:49. Vážený pane kolego, již několik let máme alkyny - tedy s koncovkou -yn pro skupinu i jednotlivé uhlovodíky. Zase 1× zopakuji své oblíbené tvrzení:Autor dělat chyby nemá. Nukleofilní adice s kádrovým posudkem Doc. RNDr. Jan Staněk, CSc. je oblíbeným přednášejícím na Ústavu chemie přírodních látek, poslední čtvrtstoletí vykonával mnoho různých funkcí na ministerstvu školství, v Radě vysokých škol, zasedal v Akademickém sněmu AV ČR i v grantových agenturách

Nukleofilní reagent: • má afinitu ke kladně nabitým částicím • Jde o anion nebo elektronově bohatou neutrální molekulu. - typické reakce jsou elektrofilní adice (Markovnikovo pravidlo) Alkyny adice. I. elektrofilní. halogenů nebo halogenovodíků. CH(CH + 2Br2 (CH(CH + HCl ( CH2=CH-Cl vinylchlorid ( PVC (polyvinylchlorid) II. nukleofilní. CH(CH + H2O ( CH2=CH-OH vinylalkohol ( CH3-CHO (enolforma) (ketoforma) CH(CH + HCN ( CH2=CH-CN akrylonitryl. III. radikálová. adice vodíku. Nejvýznamnější alkyny. Ethyn = acetyle - klasifikovat organické reakce (adice, eliminace, substituce, přesmyk) a typu interagujících částic (elektrofilní, nukleofilní, radikálové) 3.2 Uhlovodíky - charakterizovat uhlovodíky, popsat alkany, alkeny, alkyny a areny, používat názvosloví, popsat zdroje uhlovodíků a jejich zpracování.

Alkyny - referaty-seminarky

10. Karbonylové sloučeniny, struktura, nukleofilní adice na karbonylovou skupinu, aldolizace a reakce příbuzné. 11. Karboxylové kyseliny a funkční deriváty: struktura, acidita, nukleofilní acylová substituce, Claisenova kondenzace a reakce příbuzné. II.Farmakologie a farmakochemie 1 Adice halogenovodíků na alkeny a alkyny, hydratace alkenů a alkynů (opakování + rozšíření), hydroxymerkurace, hydroborace, hydroborace/oxidace, adice halogenů, tvorba halogenhydrinů, epoxidace alkenů, dihydroxylace, ozonolýza. Nukleofilní adice k nenasycenému atomu uhlíku. 5. Nukleofilní substituce na nenasyceném atomu.

6. Alkyny - struktura, vlastnosti. Acidita terminálních alkynů. Alkylace aniontu. Acidobazická teorie (Brønstedt, Lewis). Odvození pKa, acidita organických sloučenin. Reakce na trojné vazbě: hydrogenace (H2 na Pd/C a na Lindlarově katalyzátoru). Adice elektrofilů - halogenu (1, resp. 2 moly), halogenvodíku (1, resp. 2 moly) Dělení karbonylových sloučenin na aldehydy a ketony, názvosloví systematické a nesystematické dle latinského názvu kyseliny, typické reakce: nukleofilní adice (vznika poloacetalů a acetalů, aldolová kondenzace), redukce, oxidace, význam a použití důležitých zástupců - formaldehyd, acetaldehyd, benzaldehyd, aceton. Adice - Uniepedie. 8 vztahy: Chemická vazba, Chlor, Eliminace (chemie), Ethen, Markovnikovovo pravidlo, Uhlík, Vodík, 1,2-dichlorethan. Chemická vazba. Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.. Green Chemistry - Nike Circular Design Guide

Alkyny (dříve alkiny) - Jergy

 1. Doporučuji:znát zápisy všech zde zmíněných rovnic a jejich produktů, definici polymerace, rozlišit druhy reakcí ( nukleofilní, elektrofilní, radikálová atd.). ALKYNY konfigurace sp, homologická řadaC n H n-2 acetylény. Nenasycené uhlovodíky, nejreaktivnější a nejkratší násobná vazba. REAKCE :radikálové i iontové
 2. ace jsou obecné a označují celý proces bez ohledu na mechanismus, kterých existuje celá řada. Koordinačně nenasycený přechodný kov M, obvykle v nízkém oxidačním stavu (0 nebo +1), a proto elektronově bohatý a nukleofilní, reaguje se substráte
 3. Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů
 4. Alkeny, alkyny, dieny - homologická řada, názvosloví, charakteristika násobné vazby a její důkaz, charakteristické reakce. Adice chlorovodíku a vody na propen a acetylen. Platnost Markovnikova pravidla, Kharashův efekt. Fyzikální vlastnosti a přehled nejdůležitějších zástupců. 17. AREN

nukleofilní adice na karbonylovém uhlíku (esterifikace), heterolytické štěpení vazeb C-COOH (dekarboxylace), reakce na nearomatickém uhlovodíkovém řetězci, substituce na benzenovém jádru aromatických karboxylových kyselin, - COOH je substituent II. třídy (do meta). Reakce karboxylové skupiny Disociace kyselin a síla kyseli 5. Alkyny - struktura a vazba, kyselost, alkylace aniontu. Adice elektrofilů, oxo-enol tautomerie. Kyseliny a báze. Acidita organických sloučenin. 6. Organická stereochemie. Stereochemie substitučních (SN) a eliminačních reakcí. 7. Halogenalkany. Fyzikální a chemické vlastnosti, nukleofilní substituce, vliv struktury substrátu a. 2 týden: Alkeny, Cis- a Trans-adice, přehled adičních reakcí, Alkyny, reaktivita alkynů, AE, AN a AR adiční reakce 3. týden: Aromatické uhlovodíky, Jednotlivé typy SEAr, Aromatická nukleofilní substituce SNAr, Využití rozkladu diazoniových solí pro přípravu jiných derivát Radikálová adice na alkyny. Radikálová adice využívá opět prakticky stejných podmínek, jako radikálová adice na alkeny. Radikálová adice je opět řetězovou a vyžaduje použití vhodného iniciátoru. Tím může být ultrafialové záření o dostatečné energii nebo vhodný organický peroxid Epoxidace. Adice na alkyny a kumuleny. 5. Nukleofilní adice na karbonyl. Adice nukleofilu. Hydrolýza. Grignardova reakce. 6. Eliminační reakce. Typy eliminačních reakcí a jejich přechodový stav. Stereochemie. Pyrolitické eliminace. 7. Elektrofilní aromatická substituce. Kvantitativní měření SEAr rychlostí

Jan Voříšek 2012 Reakce alkynů. čeština Žák popíše charakteristické typy reakcí alkynů a uvede příklady. organická chemie, alkyny, reakce, elektrofilní adice, nukleofilní prezentace s aktivizací žáka žák gymnaziální vzdělávání 16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva. Alkyny - kyselost, alkylace aniontu, reaktivita trojné vazby. 4. Stereochemie organických sloučenin. nukleofilní adice na karbonylovou skupinu, redukce. 11. Karboxylové kyseliny a funkční deriváty - struktura, acidita, nukleofilní acylová substituce. 12. Aminy, aniliny. Aminy jako báze a nukleofily. Okruh Nauka o materiálu. 1. adicí vody na alkyny s výjimkou acetylenu 2. suchou destilací vápenatých a barnatých solí karboxylových kyselin průmyslová výroba acetonu pouze pro symetrické ketony Adice vody na alkyny - s výjimkou acetylenu pro výrobu nesymetrických ketonů adice probíhá v přítomnosti zřeď Sirné reagenty pro nukleofilní a radikálové zavedení tetrafluorethylových a tetrafluorethylénových skupin Sulfur-Based Reagents for Nucleophilic and Radical Introduction of Tetrafluoroethyl and Tetrafluoroethylene Groups Ing. Yana Chernykh Školitel/Supervisor: Ing. Petr Beier, Ph.D. Praha, 201

Alkyny: fyzikální vlastnosti, popis, tabulka - Středních

Nukleofilní adice k nenasycenému atomu uhlíku. Nukleofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu a jejich stereochemie. Radikálové adice. Polymerace. Alkyny - struktura a vazba, kyselost, alkylace aniontu. Adice elektrofilů, oxo-enol tautomerie. Kyseliny a báze. Acidita organických sloučenin Radikálové adice H r a RSH (Kharash). 5) Alkyny, struktura, hybridizace. Acidita terminálních alkynů a její využití v syntéze. Redukce trojné vazby na jednoduchou a dvojnou, stereochemické aspekty. Adice elektrofilů (X2, HX, H2O, hydroborace). 6) Halogenalkany - struktura, elektronové efekty. Nukleofilní substituce. Porovnán adice vody na trojnou vazbu, oxidace aromatických uhlovodíků, hydrolýza dihalogenderivátů) Chemické vlastnosti (reaktivita aldehydů a ketonů, nukleofilní adice - vznik poloacetalu a acetalu, oxidace aldehydů a ketonů) Fyzikální vlastnosti (skupenství, rozpustnost Nukleofilni adice hydridü a Grignardových tinidel: vznik alkoholü Nukleofilní adice aminü: vznik iminü aenam nü Nukleofilní adice hydrazinu:Wo ffova-Kižnércwa reakce Nuk eofilní adze alkaholü: tvorba aceta Li a keta Nukleofilní adce fosfonium-yI'dü:Wittigcwa reakce Biochemic ké redu kce Konjugovaná nukleofilní ad'ce na a,ß.

Mechanismus - Adice na alkeny a alkyny OC

 1. Studijní materiál 25. Karbonylové sloučeniny z předmětu Chemie, střední škol
 2. Nukleofilní adice fosfonium-ylidu (Wittigova reakce) Nukleofilní acylová substituce; Nukleofilní acylová substituce v karboxylových kyselinách (přeměna na chloridy kyselin, Alkyny (názvosloví, vlastnosti, příprava, reaktivita, adiční reakce, alkylace
 3. Karbonylové sloučeniny, struktura, vlastnosti, obecné metody příprav aldehydů a ketonů, nukleofilní adice na karbonylovou skupinu včetně Wittigovy reakce a Canizzarovy reakce, konjugovaná adice nukleofilů 1,2 a 1,4-adice. Karboxylové kyseliny, acidobazické vlastnosti, vliv substituentů na kyselost, příprava karboxylových.
 4. Charakteristika karbonylové skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti. Adice nukleofilní - vznik acetalů, poloacetalů, aldolová kondenzace. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. Významné aldehydy a ketony. 21. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličit
 5. ace C) substituce D) přesmyku E) redukce 35) Redukcí alkenů vznikají: A) alkadieny B) alkyny C) alkany D) alkeny nelze redukova
 6. ačních reakcí. 8. Halogenalkany. Fyzikální a chemické vlastnosti, nukleofilní substituce, vliv struktury substrátu a.
PPT - ORGANICKÁ CHEMIE Mgr

Gymnázium Botičská. Z literatury sestavil Petr Šíma. Verze 2008/2009 OBSAH: OBSAH: 3. Maturitní otázky. 4. Modely a pomůcky k maturitě. 10. 1. Názvosloví anorganické chemi Alkyny ≡-má jednu trojnou vazbu D. adice nukleofilní-zahájena nukleofilním činidlem (OH, CN)-hydratace ethynu v přít.kat. H2SO4 a Hg2+ : img41. enol - obecne nestabilní, kdyz je na uhlikach vedle OH dvojna vazba. tautormery - isomery stejné chemické složení, ale liší se polohou jednoho atomu H a dvojné vazby

Adice elektrofilní a nukleofilní - Ontol

 1. Charakteristika karbonylové skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti. Adice nukleofilní - vznik acetalů, poloacetalů, aldolová kondenzace. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. Významné aldehydy a ketony. 24. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličit
 2. imálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Nový!!: Alkeny a Alkyny · Vidět víc Nukleofilní konjugovaná adice je druh organické reakce, zvláštní případ nukleofilní adice
 3. Svoboda J.: Organická chemie I.1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2005. ISBN 80-7080-561-
 4. a nukleofilní činidla? Zařaď. mezi daná činidla: OH - , NH 3 , Cl., H + , Cl + a Al Cl 3 .Která činidla lze charakterizovat jako . Lewisovy. kyseliny? Elektrofilní činidla. jsou donory nebo akceptory elektronů? Charakterizuj alkany, alkeny, alkyny. a . areny. z hlediska přítomnosti určitého typu vazby

Video: Uhlovodíky s trojnými vazbami - Gymnázium Che

Nenasycené uhlovodíky - alkeny a alkyny Flashcards Quizle

 1. adice na dvojnou vazbu - adice halogenovodíků na alkeny a alkyny, hydratace alkenů, hydroborace, hydroborace/oxidace, adice halogenů, tvorba halogenhydrinů, epoxidace alkenů, dihydroxylace, ozonolýza. Polymerace alkenů (radikálový a iontový mechanismus). Radikálové adice H r a RSH
 2. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin
 3. Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykove univerzity v Brn
 4. ace - reakce, při níž dochází k odštěpení jednoduché anorganické sloučeniny a současně se vytvoří násobná vazba. CH 3 - CH 2 Cl ® CH 2 ═ CH 2 + HC

Alkeny/Alkyny -přispívajídvěmaelektrony koordinac Adice hydridovýchkomplexůna alkyny -cis adice. Aryly/Alkenyly ® Filip Bureš Shrockovy karbeny -nukleofilníligandy, kdy je karbenovýuhlíksubstituován pouze alkyly (ve volnémstavu jako tripletovýkarben alkany CnH2n+2 alkeny CnH2n alkyny CnH2n-2 metan CH 4 etan CH 3-CH 3 eten CH 2=CH 2 etyn CH ≡CH adice přesmyky Substitu Nukleofilní mechanizmus zahajuje anion a váže se na místa, kde je nedostatek elektron ů (kladný náboj. Adice: je opakem eliminace - nenasycená sloučenina se spojí s další molekulou za vzniku jedné látky: CH 2 =CH 2 + Br 2 Þ CH 2 BrCH 2 Br V některých případech může probíhat adice a eliminace současně - tuto reakci nazýváme kondenzace : CH 3 CHO + CH 3 CHO Þ CH 3 CHOH CH 2 CHO Þ CH 3 CH=CHCHO + H 2

8.3 Elektrofilní adice bromu na alkeny . 8.4 Adice vody na cyklohexen . 8.5 Rovnováha keto-enol . 8.6 Elektrofilní substituce . 8.7 Nukleofilní substituce a eliminace u alkylhalogenidů . 8.8 Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu . 8.8.1 Adice organohořečnatých sloučenin na karbonylovou skupinu . 8.8.2 Tvorba poloacetal Zatímco přidání k elektronově bohatých alkeny a alkyny je především elektrofilní se nukleofilní adice hraje důležitou roli pro uhlíku-heteroatom násobných vazeb, a to zejména jeho nejdůležitější zástupce, karbonylovou skupinu. Tento proces je často spojena s eliminací, tak, že se po reakci je karbonylová skupina opět. Mechanismus reakce je uveden níže. Protony karbonylové, karbonylové amin nukleofilní adice, na protonu na dusíku v přenosu elektronů, voda pryč, můžete získat iontů střední iminu. Dimethylamin jako výchozí materiál, je meziproduktem N, N-dimethyl - methylenchlorid, v roce 1970, který jako první zjištěných Kinact Adice 3. Eliminace 4. Molekulové přesmyky Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku Vznik organické chemie Rok 1828 - německý chemik Wöhler poprvé synteticky vyrobil organickou sloučeninu, močovinu, zahříváním kyanatanu amonného : NH4OCN (H2N)2CO Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku. C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmec

Chemická reakce. Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek. Látky, které do reakce vstupují nazýváme reaktanty, látky z reakce vystupující jsou produkty.Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule, zjednodušeně řečeno dochází k zániku a vzniku chemických vazeb CCl2F2 Halogenderiváty Příprava substituční reakce alkany - SR (bromace - selektivita reakce) areny - SE 2) adiční reakce alkeny/alkyny - adice X2 nebo HX - AE Halogenderiváty Zapiš rovnici přípravy: isopropylchloridu 2,3-dichlorbutanu o-dichlorbenzenu výchozí látkou je vždy alkan/alken/aren Halogenderiváty Reakce a) SN. 1. Substituce nukleofilní v alifatické řadě 2. Substituce nukleofilní v aromatické řadě 3. Substituce elektrofilní 4. Adice elektrofilní 5. Adice nukleofilní 6. β-eliminace 7. α-eliminace 8. Přesmyky nukleofilní 9. Přesmyky elektrofilní 10. Radikálové reakce 11. Prvky symetrie, chiralita, optická aktivita, isomerie 12

10. Karbonylové sloučeniny, struktura, nukleofilní adice na ka rbonylovou skupinu, aldolizace a reakce příbuzné. 11. Karboxylové kyseliny a funkční deriváty: struktura, acidita, nukleofilní acylová substituce, Claisenova kondenzace a reakce příbuzné. Okruh Anorganické nekovové materiály 1 O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Muito mais do que documentos. Descubra tudo o que o Scribd tem a oferecer, incluindo livros e audiolivros de grandes editoras b) reakce : substituce (nukleofilní) CH3CH2Br + H2O → CH3CH2OH + HBr. eliminace. CH3CH2Cl → H2C=CH2 + HCl příprava : 1.) přímá syntéza uhlovodíku a X (substituce) 2.) reakce alkenů nebo alkynů s HX nebo X (adice) 3.) reakce alkoholu a HX (substituce) významnější sloučeniny : CH3Cl (chlormethan ALKYNY H 2, Pd/BaCO 3, chinolin, Pb(OAc) 2 (cis-alken) nebo Li, NH 3 (trans-alken) H 2, Pd/C nebo PtO 2 O 4, H 3 O + ADICE ELIMINACE OXIDACE REDUKCE SUBSTITUCE HYDROLÝZA OSTATNÍ nukleofilní substituce •Relativně snadno vstupuje d

 • Elektrické koloběžky zlín.
 • Otrava plynem ze sporáku.
 • Alfa romeo 147 facelift tuning.
 • Barvy morčat.
 • Hluk zvuk.
 • Adapter macbook pro.
 • Fm pásmo.
 • Záhada hory mrtvých celý film.
 • Když mě brali za vojáka noty na klavír.
 • O2 kredit.
 • Základní deska televize lg.
 • Cibule v tehotenstvi.
 • Battle.net register.
 • In the morning pirate song.
 • The human body exhibition praha 2019.
 • Als věk.
 • Sjiždění řek.
 • Antistresové prso nanu nana.
 • Dojem ze vstupní stránky.
 • Jak se kreslí kočka.
 • Hovězí podplečí recepty.
 • Červená čiapočka opis.
 • Skákací hrad pronájem ostrava.
 • Lanýže nejdražší houba delikatesa na světě.
 • Sr 71 band.
 • Www osetrovatel zvirat cz.
 • Odpadní trubky 160.
 • Stoupenec církevního smíření.
 • Slané košíčky z lineckého těsta recepty.
 • Dětská kočkodan opice.
 • Schneider asfora zkušenosti.
 • Diamantová pasta na sklo.
 • Nadal academy shop.
 • Nejdelší viadukt v čr.
 • Liam gallagher manchester 2017.
 • Skalničky pavelka.
 • Dermacol matte mania 30.
 • Repair boot windows 10.
 • Krmivo pro ježky.
 • Sjiždění řek.
 • Dort kamion daf.